S=和值 C=出现次数
S=15
C=0
S=16
C=0
S=17
C=0
S=18
C=0
S=19
C=0
S=20
C=0
S=21
C=0
S=22
C=0
S=23
C=0
S=24
C=0
S=25
C=0
S=26
C=0
S=27
C=0
S=28
C=0
S=29
C=0
S=30
C=0
S=31
C=1
S=32
C=0
S=33
C=0
S=34
C=0
S=35
C=1
S=36
C=0
S=37
C=1
S=38
C=2
S=39
C=1
S=40
C=1
S=41
C=0
S=42
C=0
S=43
C=2
S=44
C=0
S=45
C=0
S=46
C=2
S=47
C=9
S=48
C=2
S=49
C=4
S=50
C=3
S=51
C=5
S=52
C=6
S=53
C=12
S=54
C=6
S=55
C=7
S=56
C=2
S=57
C=8
S=58
C=7
S=59
C=11
S=60
C=12
S=61
C=14
S=62
C=12
S=63
C=13
S=64
C=11
S=65
C=14
S=66
C=11
S=67
C=13
S=68
C=11
S=69
C=10
S=70
C=10
S=71
C=17
S=72
C=16
S=73
C=18
S=74
C=20
S=75
C=12
S=76
C=15
S=77
C=25
S=78
C=24
S=79
C=19
S=80
C=23
S=81
C=21
S=82
C=18
S=83
C=34
S=84
C=22
S=85
C=28
S=86
C=21
S=87
C=27
S=88
C=36
S=89
C=31
S=90
C=19
S=91
C=28
S=92
C=20
S=93
C=26
S=94
C=28
S=95
C=24
S=96
C=39
S=97
C=31
S=98
C=32
S=99
C=28
S=100
C=25
S=101
C=22
S=102
C=23
S=103
C=12
S=104
C=23
S=105
C=27
S=106
C=24
S=107
C=22
S=108
C=24
S=109
C=27
S=110
C=27
S=111
C=21
S=112
C=22
S=113
C=24
S=114
C=17
S=115
C=22
S=116
C=21
S=117
C=19
S=118
C=12
S=119
C=13
S=120
C=23
S=121
C=16
S=122
C=14
S=123
C=12
S=124
C=7
S=125
C=19
S=126
C=11
S=127
C=7
S=128
C=6
S=129
C=6
S=130
C=7
S=131
C=8
S=132
C=10
S=133
C=10
S=134
C=6
S=135
C=4
S=136
C=5
S=137
C=5
S=138
C=4
S=139
C=6
S=140
C=5
S=141
C=2
S=142
C=2
S=143
C=4
S=144
C=0
S=145
C=4
S=146
C=3
S=147
C=1
S=148
C=2
S=149
C=1
S=150
C=0
S=151
C=1
S=152
C=1
S=153
C=0
S=154
C=1
S=155
C=1
S=156
C=0
S=157
C=0
S=158
C=0
S=159
C=0
S=160
C=2
S=161
C=0
S=162
C=0
S=163
C=2
S=164
C=0
S=165
C=0

前区和值奇偶比值
和值类别 出现次数 百分比% 最大 : 最新 : 平均遗漏 关 注
奇和值 813 51.75% 9期 : 0期 : 1期
偶和值 758 48.25% 10期 : 1期 : 2期

相关术语

·和值 指开奖前区号码相加之和,和值范围为15~165。如01 04 05 11 15和值为36。
·和值奇偶 能被2整除的号码为偶数,不能被2整除的号码为奇数。和值奇偶即开奖红球号码和值的奇偶特征。
·最大遗漏、平均遗漏和当前遗漏 遗漏指某号码或号码特征自上期开出到本期间隔的期数。最大遗漏指统计期数内遗漏的最大值,平均遗漏指统计期数内遗漏的平均值,当前遗漏指某号码或号码特征自上期开出到当前期所间隔的期数,当前遗漏值越大越值得关注。

2009-2017 © 百度彩票 京ICP备12008186号 京公网安备11010502031502号

电信与信息服务业务经营许可证100831号 电子公告服务许可证

提醒:购买彩票有风险,在线投注需谨慎,不向未满18周岁的青少年出售彩票!

温馨提示

温馨提示